REGULAMIN NEWSLETTERA Liqui Moly Polska

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi w postaci wysyłki Newslettera (dalej: „Usługa”) na rzecz zainteresowanych osób (dalej: „Usługobiorców”).
 2. Usługa świadczona jest przez Liqui Moly Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000065196, (dalej: „Spółka”).
 3. Spółka w ramach świadczonej przez siebie Usługi przesyła na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje, w tym informacje handlowe dotyczące oferowanych przez siebie oraz podmioty współpracujące usług, promocji i innych informacji handlowych dotyczących działalności Spółki (dalej: „Newsletter”).
 4. Skorzystanie z usługi wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej.
 5. Usługa dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców w serwisie internetowym www.liqui-moly.pl oraz nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów, za wyjątkiem ewentualnych kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów trzecich, związanych z dostępem Użytkownika do sieci Internet lub skrzynki poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do odbioru Newslettera.
 6. Każdy Newsletter zawiera następujące informacje:
  1. informacje o Spółce,
  2. właściwą treść Newslettera,
  3. informacje o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na który przesyłany jest Newsletter oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi.
 7. Zamierzeniem Spółki jest przygotowanie i wysyłka Newslettera raz na kwartał.
 8. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po dokonaniu uprzednich czynności rejestracyjnych polegających w kolejności na:
  1. podaniu imienia, miejsca zamieszkania (miejscowości) oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy w formularzu zamieszczonym w serwisie określonym w punkcie 5 Regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera zgodnie z Regulaminem na wskazany w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej,
  3. potwierdzeniu poprawności podanego przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 powyżej, poprzez kliknięcie w aktywny przez 24 godziny link przesłany w automatycznie wygenerowanej przez serwis www.liqui-moly.pl wiadomości.
 9. Podanie przez Usługobiorcę prawidłowego adresu poczty elektronicznej i jego weryfikacja zgodnie z postanowieniami punkcie 8 Regulaminu – są konieczne dla skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 20016 r. poz. 1030 z późn. zm.) pomiędzy Usługobiorcą a Spółką, dotyczącej świadczenia Usługi.
 10. Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usługi, w szczególności adresu poczty elektronicznej, jest Spółka. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Newslettera, w zakresie niezbędnym do jej świadczenia zgodnie z niniejszym Polityką Prywatności umieszczonej na www.liqui-moly.pl
 11. Reklamacje w zakresie świadczonej przez Spółkę Usługi można wnosić poprzez:
  1. kontakt telefoniczny dzwoniąc na +48 22 331 03 08 od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach 8-16. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telekomunikacyjnego),
  2. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@liqui-moly.pl
 12. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej, o którym mowa w punkcie 8 pkt 1 Regulaminu,
  2. opis sprawy będącej przedmiotem reklamacji,
  3. adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, na który powinna być przesłana odpowiedź w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji.
 13. Spółka może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego ustalenia okoliczności będących przyczyną reklamacji.
 14. Spółka rozpatruje zgłaszane reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnej informacji umożliwiającej ich rozpatrzenie – z uwzględnieniem punktu 16 powyżej.
 15. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca chcący zrezygnować ze świadczonej przez Spółkę może rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez kliknięcie aktywnego linku o nazwie „Wypisz” znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości, która zawiera Newsletter.
 16. Spółka zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu, dostarcza treści bezprawne bądź w inny sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 17. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o nich swoich Usługobiorców w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia, przesyłając stosowne informacje na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w punkcie 8 pkt 1 Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym w wiadomości, lecz nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia przesłania wiadomości o wprowadzonych zmianach.